۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

به بهانه گرامیداشت روز جهانی کارگر
اعتراضی علیه تبعیض جنسی در ایران

   

اول ماه می روز جهانی کارگر، بر تمامی کارگران زن و مرد جهان مبارک باد.

زنان کارگر ایران در شرایطی این روز را پشت سر می گذارند که حاکمیت مستبد جمهوری اسلامی وضعیت حیات و معاش آنان را ظالمانه تبدیل به یکی از دشوارترین شرایط ممکن قرار داده است.
علاوه بر تمامی ستمها و سرکوب طاقت فرسائی که بر کل آحاد جامعه صرف نظر از جنسیت آنان از سوی سردمداران جمهوری اسلامی اعمال می شود، زنان ما از یک ستم مضاعف نیز به دلیل زن بودن در عرصه های اقتصادی – اجتماعی، همانند:
 نیمه انسان تلقی شدن، دستمزد نامساوی برای کار مساوی، عدم تساوی در دستیابی به فرصت های شغلی، بیکاری، پدیده روزافزون دختران فراری، تکدی، رشد سرسام آور تعداد زنان خود فروش که برای زنده ماندن چاره ای جز فروش بدن خویش ندارند، اسیدپاشی، خودکشی خودسوزی و بالاخره سیطره فرهنگ ارتجاعی مرد سالارانه ای که از سوی حکومت به طور روزمره بر آنها تحمیل می شود، در رنج و عذابند.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران همگام با کارگران جهان ضمن گرامیداشت این روز، خواستار رفع این نوع تبعیضها و آزادی در انتخاب شغل و ایجاد شرایط منصفانه و تأمین حداقل معیشت برای کارگران اعم از زن و مرد در دستمزد، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 23) و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای تساوی حقوق زنان و مردان در همه زمینه ها می باشد.
ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.
ب/ همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.

352
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
به بهانه اول مای، روز جهانی کارگر

جمهوری اسلامی ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی کارگران  می باشد.

در حالیکه در سراسر جهان، دهها سال است که کارگران از حقوق نسبی مدنی برخوردارند، دولت جمهوری اسلامی ایران که مدعی پشتیبانی ازطبقه "مستضعف" است، هنوز کارگران را که برای دستیابی به حقوق قانونی خود  دست به اعتصاب می زنند، مضروب می کند، به زندان می اندازد و از بازگشت به کار محروم می کند.
با اینکه درتمامی کشورهای جهان روز کارگر را به منظوربزرگداشت جامعه کارگری که رونق دهنده چرخ اقتصادند ، تعطیل اعلام کرده اند، اما دولت جمهوری اسلامی که به بهانه های مختلف روزهای بیشماری را حتی مغایر با فرهنگ و تاریخ ایران، تعطیل اعلام می کند، از تعطیلی روز جهانی کارگر اجتناب میکند .
از سوی دیگر، سیاستهای غلط اقتصادی جمهوری اسلامی نظیر توسعه اقتصاد دلالی و ضد تولیدی، گسترش حجم قاچاق، فساد، بذل و بخشش های برون مرزی به منظور تنش آفرینی های بیمورد در منطقه، انحصارگری دراقتصاد و کنترل منابع مالی کشور و بی اعتنایی به نیازهای  تولیدکنندگان، باعث ورشکستگی و یا تعطیلی دائم و مستمر کارخانه ها و کارگاههای تولیدی شده، و اخیرا هم با انتصاب مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که با در اختیار داشتن بیش از 60 بنگاه اقتصادی عملا  باعث کاهش کیفیت و امنیت شغلی شده است .
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران رسماً به حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص نقض مستمر حقوق انسانی کارگران اعتراض نموده و خواهان اجرای کامل مواد 23 – 24 – 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن شده و لازم است برای دسترسی به این حقوق هرچه زودتر موارد زیر را تامین نماید.

- حق ایجاد اتحادیه، سندیکا و تشکل های غیردولتی کارگری.     
- حق اعتصاب برای اعتراض به شرایط کار و دستمزد و خدمات رفاهی.
- برخورداری از حداقل دستمزد برای یک زندگی آبرومند.
- برخورداری از حقوق بیکاری برای دستکم شش ماه.
- برخورداری از بیمه درمانی برای خود و خانواده.
- برخورداری از مزایای طبقه بندی مشاغل.
- برخورداری از شرایط ایمنی در محیط کار.
- برخورداری از امنیت شغلی.
- برخورداری از امکانات سوادآموزی رایگان.
- برخورداری از امکانات بهبود و به روز سازی مهارت ها.
- برخورداری از مرخصی مناسب بارداری و پس از زایمان، برای زنان کارگر.
- جلوگیری از کار کودکان و حمایت و تأمین اجتماعی آنان
- برابری دستمزد و مزایا برای زن  مرد در شرایط مساوی. 
- رسیدگی به نیازهای تولیدکنندگان و کارآفرینان برای ایجاد شغل.
- به کارگیری درآمد نفت برای ایجاد اشتغال، بجای هزینه های گزاف برای نهادهای مختلف مذهبی داخل و خارج کشور و یا وابسته به انحصارگران حکومت.

351
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران