۱۳۹۱ مرداد ۱۸, چهارشنبه

ماده 18 اعلاميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذھب بھره مند شود.
اين حق متضمن آزادي تغيير مذھب ياعقيده و ھمچنين متضمن آزادي اظھار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذھبي و
اجراي مراسم ديني است.
ھر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.
آزادی عقيده و انديشه، از حقوق اوليه انسان است
...
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک
ماده 18 اعلاميه جھانی حقوق بشر و عملکرد جمھوری اسلامی ايران
سخنرانان وموضوع سخنرانی:
سيد حنيف ساجدی: کنشگر مدنی و فعال حقوق بشر
بی طرفی دينی دولت (جدايی دين از دولت)
مھسا سلطانی: فعال حقوق بشر و عضو نمايندگی ھامبورک کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
نقض حقوق پيروان اديان و مقايسه آن با ماده 18 اعلاميه جھانی حقوق بشر
پارسا فرشادفر:فعال حقوق بشر و عضو نمايندگی نروژ کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
وضعيت وخيم مسيحيان در ايران
مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Iran Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran
زمان: يکشنبه 12 آگوست 2012 ساعت 12.00 به وقت اروپای مرکزی
مسئول جلسه: آرش صفائی
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
کميته دفاع از حقوق پيروان اديان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر